Загальні комерційні умови

для поставок та послуг компаній GEZE

I. Укладання договору

В основі всіх договорів з GEZE лежать виключно умови, наведені нижче. Відхилення в умовах закупівлі замовника дійсні тільки за наявності нашої письмової згоди. Наші комерційні пропозиції не накладають зобов'язань. Договір набуває чинності тільки після нашого письмового підтвердження або з початком поставки. GEZE не зобов'язана висловлювати заперечення щодо форм договорів або комерційних умов контрагентів навіть у випадку, якщо в таких комерційних умовах їх чинність зазначена як однозначна умова для укладання договору. GEZE укладає договори виключно на основі цих Загальних комерційних умов. Ці Загальні комерційні умови діють як для даної угоди, так і для всіх майбутніх угод.

II. Ціни та умови оплати

1. Наші ціни дійсні на умовах поставки франко-заводу, включаючи відвантаження товарів, але не враховуючи упаковування, транспортування та страхові витрати.

2. Оплата за векселями і чеками вважається дійсною тільки після їх переведення в готівку та / або безвідкличного зарахування коштів. Векселі та чеки приймаються тільки на умовах, за яких зобов'язання з оплати вважається виконаним після надходження коштів за ним. Векселі приймаються тільки на підставі письмової угоди за умови їх прийняття до обліку банком. Дисконтні та інші витрати за векселями з дати настання строку платежу по рахунку бере на себе замовник. Відрахування знижки при платежах за векселем або чеком виключається.

3. Якщо компанії GEZE після укладання договору стає відомим значне погіршення майнового стану замовника - незалежно від того, коли воно фактично настало - GEZE може вимагати провести авансові платежі або надати гарантійне забезпечення і відмовити у виконанні своїх послуг до виконання цієї вимоги. Така ж умова діє у випадку, якщо після укладання договору замовник затримує виконання інших зобов'язань, незалежно від їх юридичної підстави. У разі відмови замовника виконувати свої зобов'язання компанія GEZE має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків внаслідок невиконання договірних зобов'язань.

III. Термін поставки, затримка поставки

Терміни поставки обов'язкові тільки за наявності письмової домовленості. Визначальним строком, якщо письмово не обумовлено інше, є дата готовності до відвантаження або дата відправлення вантажу замовникові. У разі затримки поставки замовник повинен встановити додатковий термін тривалістю як мінімум 3 тижні. Якщо GEZE не здійснить поставку протягом визначеного замовником додаткового строку, замовник має право розірвати договір. Інші претензії замовника вважаються дійсними тільки у випадку, якщо поставка не була виконана компанією GEZE своєчасно, як мінімум, внаслідок грубої недбалості. У будь-якому випадку відповідальність обмежується збитком, передбаченим на момент укладання договору. GEZE залишає за собою право підтвердити менший розмір завданих збитків.

IV. Застереження щодо права власності

1. Поставлений товар залишається у власності GEZE до повної оплати за всіма зобов'язаннями, що випливають з договірних відносин, особливо до сплати чеків і векселів або безвідкличного зарахування коштів. Якщо вартість всіх забезпечувальних прав, належних GEZE, перевищить всі забезпечені претензії більш ніж на 10%, GEZE за бажанням контрагента може повернути відповідну частину забезпечувальних прав. GEZE на свій розсуд вибирає забезпечувальне право.

2. При обробці або переробці нашого товару компанія GEZE завжди виступає як виробник, що не накладає на неї зобов'язань. Якщо товар, який постачається GEZE, невіддільно пов'язаний або перемішаний з товаром інших постачальників або з товаром, що є власністю замовника, загальна власність GEZE на такий товар визначається вартістю за рахунком-фактурою, без урахування можливої пені за прострочення платежу або вимог про відшкодування збитку.

3. Якщо наш контрагент не прострочив платіж, він має право у відповідному порядку обробляти і відчужувати товар зі збереженням за продавцем права власності.

Передача в заставу або переуступка права власності не допускаються. У разі накладання арешту на майно, його конфіскації або інших дій або втручання третіх осіб партнер зобов'язується негайно сповістити про це GEZE. Вимоги, що виникають внаслідок перепродажу товару зі збереженим за продавцем правом власності, до третіх осіб - при перепродажу після обробки або змішування тільки пропорційно частці - передаються покупцем на користь компанії GEZE як засіб забезпечення вже на момент укладання договору.

4. Накладання арешту на товар зі збереженим за продавцем правом власності або його вилучення не означає відмову від договірних зобов'язань. Всі витрати, що виникли в результаті вилучення та реалізації предмету договору, несе покупець.

V. Приймання / введення в експлуатацію

1. Якщо компанія GEZE виконує монтаж поставленого товару у замовника або третіх осіб, то до того, як замовником або третіми особами буде здійснено введення в експлуатацію, слід провести офіційний прийом товару. Якщо введення в експлуатацію виконується без санкціонування GEZE або без попереднього приймання-передачі, товар вважається прийнятим замовником. Передача повинна бути здійснена безпосередньо після закінчення монтажу або установки доставлених GEZE деталей або систем, але не пізніше, ніж за 14 днів до початку використання.

2. GEZE в будь-який момент може вимагати від замовника прийняти товар з урахуванням 14-денного терміну. Це діє і у випадку, якщо замовник або третя особа не завершили свої роботи на одному і тому ж будівельному об'єкті. Якщо замовник відмовляється від виконання прийому товару в строк, встановлений GEZE, або відмовляється від складання Протоколу прийому-передачі, то прийом товару вважається виконаним.

VI. Відповідальність (гарантії)

1. Якщо товар, поставлений компанією GEZE, має дефекти, то GEZE на свій розсуд усуває брак або замінює несправний товар. У разі неусунення браку або не поставки заміни замовник, якщо мова йде про значні дефекти, має право розірвати даний договір або вимагати зниження ціни.

Якщо гарантія якості або гарантія терміну служби, заявлені GEZE, визнаються невідповідними, замовник може замість реалізації вказаного вище права вимагати відшкодування збитків, якщо за даний дефект відповідальна компанія GEZE.

2. Скарги щодо вигляду товару, його якості та кількості в разі очевидних дефектів повинні бути надіслані GEZE негайно, проте не пізніше 10 календарних днів у письмовій формі. Початок терміну визначається згідно Пункту 5, наведеного нижче.

3. Компанія GEZE не несе ніяких гарантій у випадках недотримання її відповідних діючих інструкцій по монтажу та налаштуваннях та / або розпоряджень постачальників, продукція яких використовується в поєднанні з нашою продукцією. Те ж саме діє при самовільній зміні налаштувань замовником або третіми особами.

4. Замовник має право пред'являти претензії, якщо вони подані вчасно і є обґрунтованими. Інші претензії замовника, у тому числі по відшкодуванню шкоди, не приймаються. Виняток становлять претензії у випадку, якщо GEZE були пред'явлені звинувачення як мінімум в грубій недбалості. В будь-якому випадку відповідальність обмежується збитком, обумовленим на момент укладання договору. GEZE залишає за собою право підтвердити менший розмір завданих збитків.

5. Гарантійний термін на продукцію, поставлену компанією GEZE, на послуги, надані нею або на роботи, виконані нею, навіть якщо вони кваліфікуються як роботи на будівельному об'єкті, становить 24 місяці. Даний термін для товарів починається з дати поставки товару, для послуг або робіт - з дати прийому-здачі. Якщо автоматичні системи та продукція охоронно-пожежної техніки не підлягають регулярному щорічному технічному обслуговуванню компанією GEZE в рамках договору про технічне обслуговування, що укладається з компанією GEZE протягом 3 місяців з моменту введення в експлуатацію, то гарантійний термін для автоматичних систем і продукції охоронно-пожежної техніки скорочується на 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

Для дверей, що встановлюються на шляхах евакуації, умовою надання гарантії на 24 місяці є їх обслуговування 2 рази на рік компанією GEZE або одним з авторизованих партнерів GEZE.

VII. Консультації з питань застосування

1. Наші усні та письмові консультації з питань застосування покликані лише допомогти замовнику використовувати нашу продукцію найкращим чином. Вони не звільняють замовника від обов'язку самостійно перевірити відповідність нашої продукції своїм цілям. Замовник зобов'язується забезпечити, щоб наші усні та письмові консультації з питань застосування були адресовані відповідальним за це особам.

2. У випадку претензій з боку замовника до компанії GEZE на предмет невірної консультації з питань застосування претензії слід направляти в письмовій формі одразу ж після встановлення факту можливого невиконання зобов'язань. У цьому випадку визначальними є положення, викладені в Пункті VI. У разі невиконання інших додаткових зобов'язань компанія GEZE несе відповідальність, тільки якщо з її боку мала місце, як мінімум, груба недбалість. У будь-якому випадку відповідальність обмежується збитком, обумовленим на момент укладання договору. GEZE залишає за собою право підтвердити менший розмір завданих збитків.

VIII. Відсутність представницьких повноважень у монтажного персоналу

Наш монтажний персонал або особи, авторизовані нами для проведення монтажних робіт, не мають повноважень приймати скарги або давати пов'язані з претензіями роз'яснення та робити заяви на користь або проти компанії GEZE. Вони також не уповноважені приймати замовлення в усній формі і вносити доповнення або зміни до договорів. Наш монтажний персонал не має права приймати грошові кошти на користь GEZE, якщо він не наділений для цього спеціальними повноваженнями, підтвердженими письмово.

IX. Документація

Зображення, креслення та інша документація, що передається GEZE на адресу клієнтів, залишається у власності GEZE. У цьому відношенні довгостроково діють всі авторські права.

X. Місце виконання і застосовуване право

1. Місцем виконання наших зобов'язань з поставок і послуг є відповідне місце відвантаження товару. Розрахунки із замовником здійснюються за місцем знаходження компанії GEZE в Леонберзі.

2. Діє право Федеративної Республіки Німеччина. У разі ділових відносин із замовником, який знаходиться в іншій країні, і постачання за межі Німеччини застосовується Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу від 11.04.1980 р. Для врегулювання за рамками умов даної Конвенції використовується право Федеративної Республіки Німеччина.

3. Для врегулювання всіх суперечок між замовником і компанією GEZE в рамках цього договору, залежно від суми позову, сторони звертаються в Дільничний суд Леонберга або до Окружного суду Штутгарта. При поставці товару за межі Федеративної Республіки Німеччини компанія GEZE на свій розсуд може пред'являти позов за місцезнаходженням замовника або у столиці країни замовника.

XI. Інше

Якщо положення цих Загальних комерційних умов для поставок та послуг втратили або втратять чинність, то це не впливає на чинність інших умов.

GEZE GmbH
Реєстраційний суд Дільничний суд Штутгарт HRB 250329
Станом на: 13.08.2009 р.